aboutus
QC Hồ sơ
Chúng tôi đảm bảo sự hợp lý trong thiết kế của từng máy, và kiểm soát chặt chẽ mọi quy trình, từ sản xuất linh kiện đến hình thành máy, chúng tôi đều sản xuất, mỗi máy đều có báo động an toàn để đảm bảo an toàn cho người dùng, mỗi máy sẽ thử nghiệm sản xuất thử nghiệm sản xuất và đóng gói lại máy

Chứng chỉ
Chi tiết liên lạc